Przesunięcie samochodu osobowego pomiędzy działalnościami małżonków

Przesunięcie samochodu osobowego pomiędzy działalnościami małżonków


Stosunki majątkowe między małżonkami regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Z chwilą zawarcia małżeństwa, z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej. Równocześnie, każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie.

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkową samochód osobowy jest własnością ich obojga. Każde z nich ma prawo wykorzystywać go w prowadzonych odrębnie działalnościach gospodarczych. Jeżeli samochód był dotychczas  wykorzystywany tylko w działalności męża, żona również może rozpocząć jego użytkowanie dla celów swojej działalności. W tym celu należy dokonać „przesunięcia’’  samochodu z działalności męża do działalności żony. Nie ma uzasadnienia dla zawarcia umowy użyczenia pomiędzy małżonkami, gdyż  żona przez cały czas miała prawo, jako współwłaścicielka, wykorzystywać ten pojazd w swojej działalności gospodarczej.

Jeżeli samochód osobowy zostanie przesunięty z działalności męża do działalności żony,  to nie będzie  już spełniał  definicji środka trwałego – nie będzie bowiem wykorzystywany na potrzeby działalności męża. W związku z tym nie powinien on widnieć w ewidencji środków trwałych, co wiąże się również z koniecznością zaprzestania amortyzacji.

Samochód ten natomiast zaliczy do swoich środków trwałych żona (pod warunkiem, że pojazd ten będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres jego używania w działalności przekroczy rok) i rozpocznie amortyzację od początku.

Możliwa jest również sytuacja, w której samochód osobowy stanowiący małżeńską wspólność majątkową jest wykorzystywany jednocześnie przez obydwoje małżonków w  dwóch oddzielnie prowadzonych działalnościach gospodarczych. Należy wówczas środek trwały wprowadzić do ewidencji w dwóch odrębnych działalnościach  proporcjonalnie i amortyzować w każdej z nich  w częściach w jakich samochód jest używany dla potrzeb danej działalności.

 Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat zasad i obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapraszamy do naszego biura rachunkowego (Legionowo, Warszawa), gdzie  wykwalifikowany księgowy lub doradca podatkowy udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Wykonanie: Globalmedia